Wprowadzenie do medytacji nad litanią

Każda litania ma charakter błagalny i jest jedną z form pobożności katolickiej. Zazwyczaj przyzywa się w niej wstawiennictwa Matki Bożej lub jednego ze Świętych Pańskich. Najstarszą z litanie jest Litania do Wszystkich Świętych. Litanie starają się oddać rys duchowości i charyzmatu Świętych, do których są adresowane. Podobnie jest z Litanią do bł. Elżbiety Sanny. Nie jest to jedynie zwyczajny wraz pobożności ludowej, ale przejaw głęboko teologicznej refleksji nad życiem i działalnością bł. Elżbiety.
Litania do błogosławionej Elżbiety Sanny zawiera 44 wezwania, w których jej czciciele przywołują ją rozmaitymi tytułami. Pierwszą grupę tytułów stanowią te nawiązujące do poszczególnych etapów życia bł. Elżbiety: „Kwiat Sardynii” dla podkreślania miejsca z którego wyszła i „Klejnot Rzymu” dla zaznaczenia miejsca, gdzie do dziś spoczywają jej relikwie. Pierwszą grupę zamykają trzy wezwania, które podkreślają jej wierne małżeństwo, troskliwe macierzyństwo i wdowieństwo poświęcone Bogu.
Drugą grupę wezwania stanowią wezwania ukazujące jej relację z Bogiem: „Gorliwa czcicielko Przenajświętszej Trójcy”, „Oddana służebnico Boga”, „Wierna naśladowczyni Chrystusa”, „Służebnico Chrystusa i Kościoła” i „Naczynie Ducha Świętego”.
Kolejna grupa wezwań przywołuje cnoty bł. Elżbiety: posłuszeństwo woli Bożej, pokorę, ubóstwo, pobożność, miłość i mądrość oraz streszcza pozostałe cnoty w wezwaniu „przepiękny cnót bukiecie”.
Przedostatnią a zarazem najbogatszą grupę wezwania stanowią te, które podkreślają jej działalność nazywając bł. Elżbietę „Nauczycielką wiary katolickiej”, „Wychowawczynią dzieci i młodzieży”, „Duchową Matką powołań kapłańskich”, „Wspomożycielką kardynałów i biskupów”, „Patronką niepełnosprawnych”, „Opiekunką wdów i sierot”, „Pocieszycielką strapionych”, „Pocieszycielką w godzinie konania”, „Przewodniczką pielgrzymujących”, „Wskazująca nam drogę do Boga”, „Samarytanką ucząca nas miłości”, „Wspierającą jałmużną ubogich”, „Balsamem łagodzący ból zranionych”, „Chlebiem głodujących”, „Oliwką pokoju” i „Obroną dziewic”.
Ostatnia, piąta grupa składa się z wezwań odnoszących się do jej przynależności w życiu i po śmierci. Jej narodziny i rozliczne dary zostały uznane w tytule „Cud łaski Bożej”, a jej nieustanna wdzięczność wobec Boga pozwala nadać jej tytuł „Pieśń chwały Bożej”. W kolejnych dwóch wezwaniach podkreślona została jej przynależność do narodu włoskiego i społeczności mieszkańców Sardynii: „Matko Sardyńczyków” i „Chlubo narodu włoskiego”. Błogosławiona Elżbieta przynależała do III Zakonu Franciszkańskiego i do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego założonego przez św. Wincentego Pallottiego, dlatego w litanii nazywana jest „Terciarką Zakonu św. Franciszka”, „Duchową córką św. Wincentego”, który był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym, „Gorliwą współpracownicą św. Wincentego”, „Znakomitą członkinią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego” i „Ozdobą rodzinny pallotyńskiej”.
Litania kończy się wezwaniem „Matko i Siostro nasza, módl się za nami”. To ostatnie wezwanie uznaje familijną więź jaka łączy bł. Elżbietę Sannę z jej czcicielami.

Litania do bł. Elżbiety Sanny

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Błogosławiona Elżbieto, módl się za nami.
Kwiecie Sardynii,
Klejnocie Rzymu,
Niewiasto pobożna,
Małżonko wierna,
Matko troskliwa,
Wdowo Bogu poświęcona,
Oddana służebnico Boga,
Gorliwa czcicielko Przenajświętszej Trójcy,
Wierna naśladowczyni Chrystusa,
Służebnico Chrystusa i Kościoła,
Przykładzie posłuszeństwa woli Bożej,
Wzorze pokory,
Ikono ubóstwa,
Przykładzie miłości,
Przepiękny cnót bukiecie,
Zbiorze mądrości,
Naczynie Ducha Świętego,
Nauczycielko wiary katolickiej,
Wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Duchowa Matko powołań kapłańskich,
Wspomożycielko kardynałów i biskupów,
Patronko niepełnosprawnych,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Pocieszycielko w godzinie konania,
Przewodniczko pielgrzymujących,
Wskazująca nam drogę do Boga,
Samarytanko ucząca nas miłości,
Wspierająca jałmużną ubogich,
Balsamie łagodzący ból zranionych,
Chlebie głodujących,
Oliwko pokoju,
Obrono dziewic,
Cudzie łaski Bożej,
Pieśnio chwały Bożej,
Matko Sardyńczyków,
Chlubo narodu włoskiego,
Tercjarko zakonu św. Franciszka,
Duchowa córko św. Wincentego,
Gorliwa współpracownico św. Wincentego,
Znakomity członku Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Ozdobo rodzinny pallotyńskiej,
Błogosławiona Elżbieto, Matko i Siostro nasza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami bł. Elżbieto Sanno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boży, który w bł. Elżbiecie Sannie dokonałeś wielkich cudów Twojej miłości, dozwól nam naśladować jej ofiarną miłość i troszczyć się o potrzeby członków Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona do bł. Elżbiety Sanny
Kwiecie Sardynii * i pierwsza damo Zjednoczenia, * bł. Elżbieto Sanno, * my, Twoje duchowe dzieci, * przyzywamy dziś Twego wstawiennictwa. * Wierna małżonko * ucz naszych małżonków ofiarnej miłości. * Troskliwa matko, * wyjednaj łaskę cierpliwej i wyrozumiałej miłości naszym rodzicom, * a nasze dzieci * ucz szacunku dla swoich rodziców. * Szlachetny diademie wdowieństwa, * daj osobą starszym * zrozumienie ich roli w Kościele, * rodzinie i społeczeństwie.* Naucz nas wszystkich * stawiać w życiu Boga na pierwszym miejscu * i kochać Go ponad wszystko. Amen.

Albo:
Błogosławiona Elżbieto Sanno, * przepiękny Kwiecie Sardynii * i matko sardyńskiego ludu, * weź w swą opiekę mieszkańców tej ziemi, * ich gospodarstwa i domu, * z miłością wychowuj swe dzieci * w wierności Bogu i miłości do ludzi, * ucz zachowywać Boże nakazy, * wskazuj wartość wiernej miłości małżeńskiej. * Przykładzie życia rodzinnego * wskaż nam drogę ofiarnej miłości, * troskliwego wychowywania dzieci * i oddanej służby bliźnim. * Oliwko pokoju * wybłagaj u Boga pokój dla świata, * w naszych rodzinach i ludzkich sercach. Amen.

 

Tekst pochodzi z modlitewnika „Ty, o Boże mnie umiłowałeś” opr. Ks. Przemysław Krakowczyk SAC, Ząbki 2017

Nihil obstat, ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor (11.01.2017) / Imprimi potest ks. dr Zennon Hanas SAC, prowincjał – L.dz. IChK 34/1/2017 (Warszawa, 31.01.2017)

Początek pewnej historii

Wszystkie kobiety są niezwykłe. Naprawdę tak uważam, a znam ich setki jeśli nie tysiące 🙂 Jest jednak jedna szczególna, wyjątkowa pod każdym względem. Kobieta, która swoim stylem życia odmieniła moje życie. A jestem pewny, że także Twoje życie się zmieni jeśli ją dobrze poznasz i zaprzyjaźnisz się z nią tak jak ja. Mógłbym pisać o niej wielkie książek, bo jest tak nieprzeciętna i warta poznania. Nie jest moją żoną, ani biologiczną matką, a jednak jest mi tak bliska, że już nie wyobrażam sobie życia bez niej.

Kobieta wielu paradoksów: żyła dość dawno temu, ale może być wzorem dla ludzi XXI wieku, a pewnie i następnych; nie skończyła żadnej szkoły, a przewyższała bystrością umysłu nauczycieli i profesorów; była niepełnosprawna, a pozostała przy tym najpiękniejszą z kobiet; nie była celebrytką, a jednak zna ją dziś prawie cały świat.